۱-۱- مقدمه ۱۴


۱-۲- تعریف مسئله ۱۷


۱-۳- فناوری‌های نوین ۱۹


۱-۳-۱- سیستم‌های همیار خرید ۱۹


۱-۳-۲- آینه‌ هوشمند ۲۲


۱-۳-۳- RFID


۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق ۲۵


  ۱-۵- پیشینه‌ی تحقیق ۲۶


۱-۶- توجیح ضرورت انجام طرح ۳۰


۱-۷- هدف از اجرا ۳۱


۱-۷-۱- هدف اصلی ۳۱


۱-۷-۲- اهداف فرعی ۲۸


۱-۸- فرضیات مساله ۳۲


فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ تحقیق ۳۳


۲-۱- وضعیت RFID در گذشته وحال ۳۴


۲-۲- RFID چگونه کار می‌کند؟ ۳۶


۲-۳- RFID، فناوری و روش های دسته بندی کردن ۳۷


۲-۴- استاندرهای شناسه‌گذاری ۴۴


۲-۵- مزایای استفاده از RFID


۲-۵-۱- در خرده‌فروشی‌ها ۴۸


۲-۵-۲- در خط تولید ۴۹


۲-۵-۳- در مراکز درمانی ۵۰


۲-۵-۴- مدیریت انبار ۵۲


۲-۵-۵- کنترل تردد ۵۲


۲-۵-۶- ردیابی و تشخیص حیوانات ۵۳


۲-۵-۷- سیستم‌های هوشمند ۵۴


۲-۶- موانع در انتشار و پیاده‌سازی فناوری ۵۵


۲-۶-۱- چالش‌های فناوری ۵۶


۲-۶-۲- هزینه‌ی تگ‌ها و پیاده‌سازی ۵۸


۲-۶-۳- استانداردسازی ۶۰


۲-۶-۴- حریم خصوصی و پذیرش مصرف‌کننده........ ۶۲


۲-۶-۴-۱- دستور از بین‌بردن ۶۵


۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده ۶۶


۲-۶-۵- پذیرش کارمندان ۶۷


۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای) ۶۸


۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱......۶۹


۲-۸- مدل پذیرش فناوری ۷۲


۲-۹- مدل پذیرش فناوری ۷۳


۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری...... ۷۵


۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی ۷۶


۲-۱۰-۲- اثبات نتایج ۷۷


۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری ۷۹


۲-۱۰-۴- جنسیت ۸۱


۲-۱۰-۵- تجربه ۸۳


۲-۱۰-۶- فرهنگ ۸۴


۲-۱۱- رضایت‌مندی ۸۵


۲-۱۲- قصد استفاده از فناوری ۸۶


۲-۱۴- مدل تحقیق ۸۷


فصل سوم: روش تحقیق ۸۹


۳-۱- روش تحقیق ۹۰


۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات ۹۰


۳-۳- طراحی مطالعه ۹۰


۳-۴- طراحی نمونه ۹۱


۳-۵- گردآوری اطلاعات ۹۳


۳-۶- طراحی پرسش‌نامه ۹۳


۳-۷- اعتبار داده‌های تحقیق ۹۵


۳-۸- جامعه‌ی آماری ۹۵


۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه ........ ۹۵


۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها......۹۶


۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده ۹۸


فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های تحقیق...... ۹۹


۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه ۱۰۰


۴-۲- مشاهدات توصیفی ۱۰۰


۴-۳- روایی و پایایی ۱۰۲


۴-۳-۱- روایی ۱۰۲


۴-۳-۲- پایایی ۱۰۴


۴-۴- آزمون فرض‌های تحقیق ۱۰۶


۴-۴-۱- بررسی ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند.......۱۰۶


۴-۴-۲- بررسی ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت استفاده از فناوری موثرند ....... ۱۰۸


۴-۴-۳- بررسی آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری... ۱۱۰


۴-۴-۴- بررسی آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲ ۱۱۱


۴-۵- بررسی گزاره‌های پژوهش ۱۱۲


فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات ۱۱۳


۵-۱- مقدمه ۱۱۴


۵-۲- مباحثه ۱۱۴


۵-۲-۱- فناوری‌های جدید ۱۱۴


۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری ۱۱۸


۵-۲-۳- ارتباط شغلی ۱۲۱


۵-۲-۴- قابلیت شرح نتایج ۱۲۱


۵-۲-۵- نگرانی استفاده از فناوری ۱۲۲


۵-۲-۶- فرهنگ ۱۲۳


۵-۲-۷- جنسیت ۱۲۳


۵-۲-۸ تجربه ۱۲۵


۵-۳- نتیجه‌گیری ۱۲۷


۵-۴- محدودیت‌ها ۱۳۱


۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی ۱۳۳


منابع و مآخذ ۱۳۵


پیوست‌ها ۱۴۰


پیوست ۱: پرسش‌نامه ۱۴۰


پیوست ۲: فروشگاه‌های جامعه‌ی آماری ۱۴۴


چکیده‌ی انگلیسی ۱۴۹


چکیده:


در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته است. در این مطالعه فناوری‌هایی را که رفتار خرید مشتریان در داخل از فروشگاه را تغییر می‌دهند بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این تاثیرات چند جنبه‌ی کلی دارند. (۱) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ی پایان فروش را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. (۲) از طریق کمک و المان‌های جذاب مشتریان بیشتری را جذب کرده و در نتیجه روند خرید را بهبود می‌بخشند. (۳) رفتار خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس از بررسی فناوری‌های روز دنیا به این مسئله برخورد کردیم که برای پیاده‌سازی فناوری در هر سازمان یا فروشگاهی کارمندان سازمان/فروشگاه باید اجرای آن فناوری را قبول کنند. درادامه به بررسی ِ فناوری RFID ‌پرداختیم. با توجه به اشاعه‌ی این فناوری در محصولات، نیاز به بررسی پذیرش آن توسط کارمندان احساس می‌شود. به منظور پاسخگویی به این سوال که کدام ویژگی شخصیتی کارمندان در پذیرش RFID موثر است، یک بازدید از کارکنان فروشگاه‌هایی که RFID را اجرا کرده اند انجام شد. از این رو این مقاله‌ی حاضر با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) به بررسی تاثیر۶ متغیر خارجی (ارتباط شغلی، قابلیت شرح نتایج، فرهنگ، نگرانی در استفاده از فناوری، تجربه و جنسیت) بر درک سهولت و سودمندی استفاده از RFID پرداخته است. بدین منظور پرسش‌نامه‌ی تهیه شده در میان اعضای جامعه‌ی آماری خرده‌فروشی‌های تهران توزیع شده و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش رگرسیون خطی ِ چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت بالای فرهنگ درک شده در سطح جامعه، میزان ارتباط شغلی با فناوری و قابلیت شرح نتایج ِ استفاده از این فناوری را دارد. این تحقیق می‌تواند به مدیران، سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات RFID کمک شایانی نماید و توسعه‌ی این فناوری را در کشور تسهیل نمایند.


فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق


1-1- مقدمه


از دیدگاه بازاریابی پارامترهای زیادی مانند قیمت، ترفیع‌، مدیریت برند، خدمات، تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتریان، رفتار مصرف کننده، کانال‌های توزیع و... برای موفقیت یک کسب و کار باید به موازات یکدیگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار کسب و کار امروز، با توجه به سطح رقابت بالا بین بنگاه‌های اقتصادی، مشتری در محور عملیات قرار داشته و برآورده کردن نیازهای او از مهمترین ارکان بقا برای یک کسب و کار است. با آگاهی از این موضوع، در سال‌های اخیر اهمیتِ تجربه خرید لذت‌بخش در بین مشتریان در حال افزایش است. بدین معنی که فضای خرید، محیط جذابی را برای مشتری فراهم آورد. در نتیجه بسیاری از محققان با تاکید بر بهبود تجربه خرید لذت‌بخش مشتریان و بررسی ماهیت خرید ایشان، سعی در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در نقاط فروش را دارند. برای درک جذابیت محل‌های فروش، در بازاریابی، متدهای مختلفی در دیدگاه‌های سنتی، نوین و الکترونیک وجود دارد که از مهم‌ترین متدهای نوین ایجاد محرک‌های حسی برای برانگیختن هیجان مصرف کننده و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای بقا در بازار رقابتی است. مساله دیگری که نشان از ضرورت و اهمیت توجه به این موضوع دارد، این است که در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پایدار با اقتصاد جهانی ایجاب می کند که، نه تنها کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین مورد مبادله و و داد و ستد قرار گیرد، بلکه استانداردها و موازین پیشرفته جهانی نیز توسط کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی به کار گرفته شود. یکی از این موازین و استانداردهای موضوع، توجه، التزام و رعایت به‌کارگیری فناوری‌های روز و نوین در کسب و کار است که روز به روز از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می‌شود. خرده فروشان که در صدد برجسته کردن خودشان در یک بازار رقابتی پر ازدحام هستند، باید بطور فزاینده فناوری را جهت بهینه کردن تصمیم‌گیری، فراهم ساختن خدمات شخصی بیشتر، بالابردن کارایی زنجیره عرضه واصلاح فرایندهای تجارت خود بکار گیرند. مشتریان خودشان خواستار توجه ویژه به محصولات خوب با قیمت های مناسب، پاداش برای وفاداریشان وتجربه خرید لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشی ازجمله بخش‌هایی است که به لحاظ تکنولوژیکی بسیار توانمند شده است. آهنگ تغییر، خرده فروشان را به جستجوی ابزاری ترغیب می‌کند که به آنها امتیازی در برابر رقبایشان بدهد، اعم از اینکه در بخش فروش باشد و یا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دلیل مواجهه با مزایای اندک و سودهای نازل، بین المللی شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن خریداران متقاضی معتقدند که می بایستی بطور دائم توانایی خودشان را برای بر طرف کردن نیاز های مصرف کنندگان بیشتر کنند. بکارگیری فنآوری برای حل این چالش ها ضروری به نظر می‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مرکزی ودر مراکز تصمیم گیری خود برای گردآوری اطلاعاتی در مورد مشتریان، محصولات، روند فروش، حمل ونقل تدارکات واطلاعات مربوط به بازاریابی وابسته به فناوری هستند.


فناوری به اندازه خرده‌فروشی هایی چون خواربارفروشی ها فراگیر شده است. صندوق های خود پرداز، کیوسک ها وتجهیزات مراکز فروشی ... ، انبارگردانی، رایانه های کیفی وسیستم های مدیریت، شبکه های قیمت گذاری الکترونیکی، سیستم کنترل کننده صندوق، دستگاههای سطح سنج، مدیریت نیروی کار وابزارهای محاسبه قدرت فروش، شبکه های مدیریت امنیت برای سرعت دادن به معاملات، برچسب زنی الکترونیکی وابزارهای زنجیره عرضه جهانی ، در میان برخی از کاربردهای تکنولوژیکی که اکنون در بسیاری از عملیات‌های خرده فروشی جدید رایج است .


خرده فروشان بین المللی، بدون استثناء ، باید بتوانند مقادیر بسیار زیادی از کالاها را در شبکه های جهانی فروشگاههای موجود خود توزیع کنند. آنها برای مواجهه با چالش های ناگزیر مربوط به این امر، سیستم‌های پیشرفته مدیریت انبارداری وتدارکات را که هدف اصلی شان افزایش بهره وری وظرفیت عملی است بکارگرفته‌اند. برای چنین خرده فروشان ، فنآوری بابت کاهش هزینه ها در زنجیره عرضه، بهینه سازی ظرفیت حمل ونقل وایجاد ساختارهای تدارکاتی بین المللی مناسب ضروری است. وقتی این مشاغل در سطح بین المللی توسعه می‌یابند ومقیاس عملکرد خود را بالا می‌برند، در می‌یابند که باید فرایندهایی را برای اتوماسیون ومدیریت تهیه وتوزیع ایجاد کنند و آن‌ها را در سیستم‌های انبارداری خودشان ادغام نمایند. برای پشتیبانی ساختارهای پیچیده حاصل، سیتم های مدیریت اطلاعات قوی برای تسهیل در ارتباطات میان شبکه عملیات درون کشوری، فروشگاه‌ها و مراکز تصمیم گیری، کارمندان فروشگاه‌ها و مشتریان، مشتریان وپرسنل خدمات مشتریان، حرفه‌های بازاریابی ومدیریت فروشگاهی بکار گرفته می‌شوند .


در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته است. در واقع، نویسندگان زیادی به این نتیجه رسیدند، مصرف‌کنندگانی که از محیط خرید لذت می‌برند بیشتر از کسانی که این لذت را تجربه نمی‌کنند،اقدام به خرید می‌کنند. لذا با جذاب‌کردن محیط خرید می‌توان تجربه خرید را در میان مصرف‌کنندگان افزایش داد. به طور خاص، این تجربه نقش مهمی را در روند رضایت مصرف‌کنندگ


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir