فهرست مطالب


چکیده 1


فصل اول : کلیات تحقیق 2


1-1)مقدمه 2


1-2 )بیان مسئله 3


1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق  7


1-4 )اهداف تحقیق 8


1-5 )چهارچوب نظری تحقیق 8


1-6 ) فرضیه های تحقیق 9


1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9


1-8 )قلمرو تحقیق 14


فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 15


2-1 )مقدمه 15


2-2  ) تعریف عملکرد سازمانی 16


2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد 17


2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی 18


2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 20


2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی 21


2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن 22


2-3) تعریف مدل کسب وکار 28


2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار29


2-3-2) چهارچوبهای توصیف  مدل کسب وکار 31


2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار 34


2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار 40


2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور 47


2- 4 )پیشینه تحقیق 48


فصل سوم : روش اجرای تحقیق 52


3-1 )مقدمه 52


3-2 )فرایند اجرای تحقیق 52


3-3 )روش تحقیق 52


3-4 )نمونه و جامعه آماری 53


3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 54


3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 55


3-7 )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها 57


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 58


4-1 )مقدمه 58


4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 59


4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق60


4-4 )آزمون فرضیه ها62


فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات69


5-1 )مقدمه69


5-2 ) نتایج آمار توصیفی70


5-3 ) نتایج آمار استنباطی73


5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق74


5-5) محدودیت های تحقیق75


5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی75


منابع فارسی76


منابع انگلیسی80


فهرست جداول


جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار 30


جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار33


جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف39


جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی 42


جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار43


جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده 55


جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه57


جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها59


جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت 59


جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل60


جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد 60


جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری61


جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی61


جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد62


جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد 63


جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد 64


جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت 65


جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت 66


جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل67


جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل67


جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت 68


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir